#
Who
=
SEPT18A
SEPT18B
SEPT18C
SEPT18D
SEPT18E
1
Kaustubh Badrike
500
100
100
100
100 (-1)
100
2
Vipul Singh Raghuvanshi
400
100
100
100
100
-
3
Vignesh Ramachandran
400
100 (-2)
100 (-2)
100
100 (-1)
-
4
Sanket Bailmare
400
100 (-1)
100
100
100 (-8)
-
5
Aayush Shetty
400
100
100
100 (-2)
100
-
6
Aditya Parthasarathy
400
100 (-2)
100
100
100
-
7
Barath Suresh Nadar
400
100 (-7)
100 (-1)
100 (-3)
100 (-2)
-
8
Swapnil Satish Shinde
300
100 (-1)
100
100
-
-
9
Pritam Negi
300
100 (-1)
100
100
-
-
10
Ashok Choudhary
300
100
100
100
-
-
11
Ashish Kedarisetti
300
100
100
-
100
-
12
Arpita Rane
300
100
100
100
-
-
13
Aditya
300
100
100
-
100 (-2)
-
14
Mithil Kiran Poojary
300
100
100 (-2)
100 (-1)
-
-
15
Ninad Chavan
300
100
100
100
-
-
16
Vishal Raj
300
100
100
100
-
-
17
Venkatesh murugesh
300
100 (-3)
100
100 (-6)
-
-
18
Siddharth Byale
300
100
100
100
-
-
19
Harsh Sanjay Agrawal
300
100 (-7)
100 (-4)
100
-
-
20
Sahil Nande
300
100
100 (-1)
100 (-1)
-
-
21
Shambhavi Sudarsan
300
100
100
100
-
-
22
Kartik Rajesh
300
100 (-1)
100
100
-
-
23
VIGNESH MOORTHY
300
100 (-2)
100
100 (-3)
-
-
24
Akanksha
200
100
100 (-2)
-
-
-
25
Yash Kshitij Ameta
200
100 (-3)
-
100 (-5)
-
-
26
Rakshita Bakalkar
200
-
100
100
-
-
27
Sparsh Arora
200
100 (-4)
100
-
-
-
28
jagdish dinesh kini
200
100
100 (-1)
-
-
-
29
Aakash Chavan
200
100 (-2)
100
-
-
-
30
Sarvesh Manudhane
200
100 (-12)
100
-
-
-
31
KAJAL KATTIGE
100
100
-
-
-
-
32
VARSHA PRAMOD KINI
100
100 (-2)
-
-
-
-
33
Nimesh Nair
100
-
-
100 (-5)
-
-
34
Vedant Balasubramaniam
100
-
100
-
-
-
35
Parikshit Urs
100
100 (-3)
-
-
-
-
36
Navonil Chakraborty
100
100
-
-
-
-
September Queue
36 hour long contest


Announcement
01:40 PM: Check your submission to see details about CE or RTE
12:28 PM: In Problem D, all the numbers are in single line for each test
Tips and Tricks for Python: Visit Here
Tips and Tricks for C++: Visit Here
Tips and Tricks for Java: Visit Here

Supported by our Coding Partner